Vi har 90 aktive utlysninger

Én av dem kan være din drømmejobb

Nyeste stillingsutlysninger

26/09/2017
SØKNADSFRIST: 10.10.2017 Austrheim kommune lyser med dette ut 100% stilling som allmennlege i spesialisering. Stillinga er ledig frå 01.01.2018 til og med 31.12.2020. Når permisjonstida er over, vil det bli lyst ut ein tredje fastlegeheimel ved legekontoret. Kommunen har søkt om å knyta stillinga til ALIS vest prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Dette er eit prosjekt leia av Bergen kommune for spesialistutdanning  av allmennlegar. Dersom du har spørsmål om ALIS-programmet, kan du sjekke på denne linken: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/informasjon-til-fastleger/11145  Opplysninger avdeling Stillinga er knytt til Austrheim legekontor som i dag har 2 fastlegeheimlar og tilknytt 2 turnuslegar.  Austrheim Legekontor har velutstyrte lokale, det er knytt fem hjelpepersonell til kontoret. Legekontoret nyttar Infodoc journalsystem. I Helseavdelinga er det også psykiatrisk sjukepleiar, psykolog, helsesøstre, jordmor og kommunal og privatpraktiserande fysioterapeutar.  Som kommunelege i Austrheim vert du ein del av legevaktsamarbeidet som er organisert gjennom Nordhordland Legevakt i Knarvik. Her vil du gå inn i ein legevaktsturnus.  Arbeidsoppgåver - ansvar for listepasientar på fellesliste for kontoret - felles ansvar for legevakt på dagtid - deltakarplikt i legevakt/ansvar for legevaktturnus Offentlege helseoppgåver som kan vere: - tilsynslege ved sjukeheimen - helsestasjonslege - rettleiing av turnuskandidat Krav til kompetanse Vi søkjer etter ein fagleg dyktig lege med gode personlege eigenskapar som høver for praktisering av god legeteneste. Du må også ha: - godkjent norsk autorisasjon som lege - fullført turnusteneste eller fått godkjent tilsvarande teneste av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som gjer det mogeleg å praktisere som fastlege - ha refusjonsrett frå Helfo - gode samarbeids- og kommunikasjonsevner - god norskkunnskap, både skriftleg og munnleg. Språknivå vert vektlagt i tilsetjingsprosessen - godkjent politiattest Kvalifikasjonskrav Vi søkjer etter ein fagleg dyktig lege med gode personlege eigenskapar som høver for praktisering av god legeteneste. Du må også ha: - godkjent norsk autorisasjon som lege - fullført turnusteneste eller fått godkjent tilsvarande teneste av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som gjer det mogeleg å praktisere som fastlege - ha refusjonsrett frå Helfo - kjennskap til norsk helselovgjeving, ASA avtalen og fastlegeforskrifta - førarkort Personar som i løpet av dei tre siste åra har hatt opphald i minst tre månader i land med høg førekomst av tuberkolose, må ved tilsetjing legge fram godkjend tuberkulinprøve som ikkje er eldre enn tre månader. Informasjon om stillinga For nærare opplysningar, ta kontakt med kommuneoverlege Peter Kubon tlf. 56 16 82 00 eller Austrheim kommune 56 16 20 00. Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP. ALIS-legen skal ha ei fastløna stilling som lege i kommunen. Løn etter avtale. Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no . Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Olav Mongstad Tittel: Assisterande rådmann E-post:  olav.mongstad@austrheim.kommune.no   Mobil: 91374696   Navn:  Peter Kubon Tittel: Kommuneoverlege/helseleiar E-post:  peter.kubon@austrheim.kommune.no   Arbeid: 56168200
Austrheim kommune Austrheim, Norge
26/09/2017
SØKNADSFRIST: 10.10.2017 Det er ledig ei fast 60,8% stilling som sjukepleiar i nattpatruljen gjeldande frå og med 15.10.17. Opplysninger avdeling Pleie og omsorgstenesta i Austrheim består av 5 avdelingar: Nordliheimen er kommunen sin sjukeheim med 34 plasser. Avdelinga har eigen dement avdeling med sanseahage. Sjukeheimen har 37,24 årsverk fordelt på 63 personer. Nordliheimen har òg arbeidsstove/dagstove for bebuarar og heimebuande brukarar som er på dagplass. Det er to aktivitørar. Kjøkken med reinhald og vaskeri består av 9 personer fordelt på 4,27 årsverk. Heimesjukepleien har 13,61 årsverk fordelt på 24 personer. I tillegg administrerer dei støttekontakttenesta. Dagavdeling for heimebuande demente, tre gonger per veke og starta februar 2013. Tiltak til funksjonshemma, mellom anna Vestlia med 13 leilegheiter og ca. 20 årsverk fordelt på 40 personar.  Arbeidsoppgåver Stillinga er i nattpatruljen og innheldt arbeid på natt og 3. kvar helg. Krav til kompetanse Autorisasjon som sjukepleiar. Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP/SPK. Informasjon om stillinga For nærare opplysningar kontakt avdelingsleiar Monika Kvamme på telefon 56 16 20 40. Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no . Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Monika Kvamme Tittel: Leiar PLOMS E-post: monika.kvamme@austrheim.kommune.no   Mobil: 91865391 Arbeid: 56162040
Austrheim kommune Austrheim, Norge
26/09/2017
SØKNADSFRIST: 10.10.2017 Fast 60% stilling i Kulturavdelinga på biblioteket fom 01.11.2017 Opplysninger avdeling Austrheim folkebibliotek har to bibliotekeiningar, hovudbiblioteket på kommunehuset og filialen på Kaland barne- og  Ungdomsskule. Vi har ansvaret for skulebiblioteka i kommunen, i tillegg til avtale om drift av skulebiblioteket på Austrheim vidaregåande skule. Arbeidsoppgåver - Arbeid med utlån til publikum - Formidling av litteratur, spesielt retta mot born og unge - Katalogisering og adminstrasjon i bibliotekkatalogen - MM3 - Stå for ulike arrangement på biblioteket Krav til kompetanse Bibliotekarutdanning/høgskuleutdanning. Gode datakunnskapar og kompetanse i bruk av datakatalog Mikromarc . Personlege eigenskaper Leseglede og formidlingsglede Vere utadretta mot publikum, og kunne jobbe i team  Informasjon om stillinga For nærare opplysningar kontakt avdelingsleiar Kari Torkildsen Utkilen på telefon 56162007/mobil 95942213. Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP/SPK.  Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no . Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Kari Torkildsen Utkilen Tittel: avdelingsleiar E-post:  kari.utkilen@austrheim.kommune.no   Mobil: 95942213 Arbeid:  56162007
Austrheim kommune Austrheim, Norge
26/09/2017
SØKNADSFRIST: 13.10.2017 Det bygges opp en vikarpool for helse og omsorgsenheten ved Elverhøy Helsetun i Nes kommune. I den forbindelse lyses det ut stillinger for nevnte yrkesgrupper. Stillingsandel kan diskuteres. Tanken er at de ansatte i vikarpoolen skal jobbe lengre perioder på avdelingene der det er behov. De som ansattes må være villige til å gå nattevakter. Kvalifikasjoner Sykepleier (norsk autorisasjon) Helsefagarbeider (norsk autorisasjon) Vernepleier (norsk autorisasjon) Fremmedspråklige ansatte må ha bestått norskopplæring nivå B2 Førerkort Personlige egenskaper Fleksibel Faglig trygghet Gode samarbeidsevner Stabilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr:  Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og gode muligheter for kompetanseutvikling. Avlønning og betingelser: Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner Politiattest må framlegges før ansettelse Søknad:  Søknad og CV sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post:  postmottak@nes-bu.kommune.no . Vi ber om 2 referanser minimum fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Hvis det blir aktuelt med intervju, må attester og vitnemål tas med. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Randi Torgersen, Tjenesteleder for Fellestjenester, Samhandling og Innovasjon. E-post:  Randi.Torgersen@nes-bu.kommune.no  eller telefon: 91 75 83 40. Søknadsfrist: 13.10.2017.
Nes kommune i Buskerud Nes, Buskerud, Norge
26/09/2017
SØKNADSFRIST: 13.10.2017 Natt-tjenesten er tilknyttet sykehjem/ korttidsavdeling, hjemmetjeneste og demensomsorg.  Det bygges opp en vikarpool for helse og omsorgsenheten ved Elverhøy Helsetun i Nes kommune. I den forbindelse lyses det ut stillinger for nevnte yrkesgrupper. Stillingsandel kan diskuteres. Tanken er at de ansatte i vikarpoolen skal jobbe lengre perioder på avdelingene der det er behov. De som ansattes må være villige til å gå nattevakter. Kvalifikasjoner Sykepleier (norsk autorisasjon) Helsefagarbeider (norsk autorisasjon) Vernepleier (norsk autorisasjon) Fremmedspråklige ansatte må ha bestått norskopplæring nivå B2 Førerkort Personlige egenskaper Fleksibel Faglig trygghet Gode samarbeidsevner Stabilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr:  Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og gode muligheter for kompetanseutvikling. Avlønning og betingelser: Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner Politiattest må framlegges før ansettelse Søknad:  Søknad og CV sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post:  postmottak@nes-bu.kommune.no . Vi ber om 2 referanser minimum fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Hvis det blir aktuelt med intervju, må attester og vitnemål tas med. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Randi Torgersen, Tjenesteleder for Fellestjenester, Samhandling og Innovasjon. E-post:  Randi.Torgersen@nes-bu.kommune.no  eller telefon: 91 75 83 40. Søknadsfrist: 13.10.2017.
Nes kommune i Buskerud Nes, Buskerud, Norge
26/09/2017
SØKNADSFRIST: 13.10.2017 Natt-tjenesten er tilknyttet sykehjem/ korttidsavdeling, hjemmetjeneste og demensomsorg.  Det bygges opp en vikarpool for helse og omsorgsenheten ved Elverhøy Helsetun i Nes kommune. I den forbindelse lyses det ut stillinger for nevnte yrkesgrupper. Stillingsandel kan diskuteres. Tanken er at de ansatte i vikarpoolen skal jobbe lengre perioder på avdelingene der det er behov. De som ansattes må være villige til å gå nattevakter. Kvalifikasjoner Sykepleier (norsk autorisasjon) Helsefagarbeider (norsk autorisasjon) Vernepleier (norsk autorisasjon) Fremmedspråklige ansatte må ha bestått norskopplæring nivå B2 Førerkort Personlige egenskaper Fleksibel Faglig trygghet Gode samarbeidsevner Stabilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr:  Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og gode muligheter for kompetanseutvikling. Avlønning og betingelser: Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner Politiattest må framlegges før ansettelse Søknad:  Søknad og CV sendes til Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller e-post:  postmottak@nes-bu.kommune.no . Vi ber om 2 referanser minimum fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Hvis det blir aktuelt med intervju, må attester og vitnemål tas med. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Randi Torgersen, Tjenesteleder for Fellestjenester, Samhandling og Innovasjon. E-post:  Randi.Torgersen@nes-bu.kommune.no  eller telefon: 91 75 83 40. Søknadsfrist: 13.10.2017.  
Nes kommune i Buskerud Nes, Buskerud, Norge
26/09/2017
SØKNADSFRIST: 05.10.2017 Ønskjer du å vere med å vidareutvikle musikkteraperapeuttilbodet i omsorgstenesta, så har vi no ledig 50% stilling, i tillegg til ressursen vi allereie har. Stillinga sine arbeidsoppgåver vil være: - Meiningsfulle og målretta musikkaktivitetar både individuelt og for grupper - Skriftlege gjeremål og metodar i arbeidet  - Rettleie medarbeidarar i høve til musikkaktivitetar - Fagansvar kultur og helse /miljøbehandling Kvalifikasjonskrav Relevant musikkterapeutisk utdanning på høgskule/universitetsnivå, søkjarar med anna relevant utdanning vil også bli vurdert. Andre kvalifikasjonar - IT kunnskapar - Erfaring frå liknande arbeid - Personlege eigenskapar som kreativitet og løysingsorientering vert tillagt stor vekt Meir informasjon Informasjon om stillinga får du ved å ta kontakt med pleie- og omsorgssjef Ragnhild Holm tlf. 99028739 eller fagleg leiar Stine Hovland tlf. 41534937.
Flora kommune Flora, Norge
26/09/2017
SØKNADSFRIST: 05.10.2017 Eilert Sundt videregående skole har ledig fast stilling i inntil 87 % som fagarbeider/elevassistent innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. Snarlig tiltredelse. Arbeidssted er for tiden på vårt undervisningssted i Farsund.  Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Arbeidsoppgaver: Tilrettelegge for faglig og sosial læring med veiledning fra pedagog Kvalifikasjoner: Erfaring fra arbeid med ungdom Erfaring fra videregående opplæring Fagbrev innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsnivå: Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Ha evnen til å skape og utvikle gode relasjoner Samarbeide godt med ledelse, kollegaer, elever og foresatte Kunne bistå elever som trenger hjelp i fagene Ha evnen til å skape gode rammer rundt elever i undervisningssituasjoner Gi positive og konstruktive tilbakemeldinger på faglig og sosial fremgang hos elevene Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Mulighet for å bidra til utvikling av en ny og moderne skole Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår Eilert Sundt videregående skole  har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Kontaktinfo: Børge Tjørn Avdelingsleder 38 60 92 03 / 906 72 526
Vest-Agder fylkeskommune Farsund, Norge