Ledige stillinger
i kommuner og
fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

11/12/2017
SØKNADSFRIST: 31.12.2017 Avdelingsingeniør, prosjektleder, fast i 100 % stilling Arbeidsoppgaver: - Vurdere tilstand og behov for vedlikehold for kommunale bygg og lage vedlikeholdsplaner med kostnadsoverslag - Være prosjektleder og byggeleder på større og mindre byggeprosjekter - Bistå andre på avdelingen i faglige vurderinger  - Arbeidsoppgavene vil kunne endres - Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillinga  Kvalifikasjoner - Må ha grunnleggende datakunnskaper - Må beherske norsk språk skriftlig og muntlig - Vi søker er person med ingeniørutdannelse innen bygg, alternativt teknisk fagskole. - Det er ønskelig med erfaring innenfor nybygg, renovering og forvaltning av bygg. - Vedkommende må ha førerkort for bil klasse B. - Det er ønskelig med erfaring innen AutoCAD og Revit" - I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, kreativitet og "stå-på-humør" - Manglende formell kompetanse kan oppveies med lang relevant faglig erfaring. Vi søker en medarbeider som er sørvisinnstilt og fleksibel, har evne til å arbeide i team og selvstendig, er strukturert, utvikling og løsnings orientert. Vi kan tilby: - Et spennende og utviklende arbeidsfelt - Et trivelig arbeidsmiljø - God pensjonsordning gjennom KLP Lønn etter avtale Søknad Elektronisk søknadsskjema finn du under søk på stilling. Vi ber om at det blir nytta. Vennligst ikke send inn vitnemål og attester. Dette må du ta med deg til et eventuelt intervju. Kontakter Navn: Heidi Rønning Tittel: Enhetsleder E-post: heidi.ronning@frana.kommune.no Mobil: 40637287
Fræna kommune Fræna, Norge
11/12/2017
SØKNADSFRIST: 07.01.2018 Båtsfjord kommune har ledig fast 100 % lederstilling, arbeidstid 37,5 timer pr uke   Sykestua/sykehjemmet med to akuttplasser og 18 sykehjemsplasser som inkluderer avdeling for demente, søker en aktiv og fremtidsorientert leder. Arbeidet omfatter ledelse, fag - og personalplanlegging, økonomistyring og faglig veiledning.  Krav : Sykepleier med norsk godkjenning. Ledelseserfaring Erfaring fra personalplanlegging inkl turnusutarbeiding Erfaring - eller kunnskaper om økonomistyring av personellbruk Åpen for nytekning og endringer Personlig egnethet som lojalitet og fleksibilitet samt samarbeidsevne og selvstendighet er selvfølgelig i denne stillingen som er en nøkkelstilling i organisasjonen  Vi tilbyr : Konkurransedyktig lønn Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass Skattefordel i Finnmark, og nedskriving av studielån etter nærmere regler Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, jf offentleglova § 25. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling, og egenerklæring om MRSA og TBC blir krevd før tilsetting. Kontaktpersoner Rita Nilsen Konstituert seksjonsleder Telefon: 78985440 / 971 33574 Mail:  rita.nilsen@batsfjord.kommune.no Christian Rokkestad Virksomhetsleder helse og omsorg Telefon: 78985401 / 90409018  Mail: christian.rokkestad@batsfjord.kommune.no  
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
11/12/2017
SØKNADSFRIST: 13.12.2017 Helse- og omsorgsetaten! Inntil 100% prosjektstilling som Ergoterapeut. Skjervøy kommune søker etter Ergoterapeut i inntil 100% prosjektstilling, med ett års varighet i prosjektet: Hverdagsrehabilitering. Oppstart er planlagt til januar 2018 Stillingen vil være organisert under helse- og omsorgsetaten og underlagt Ergo- og fysioterapitjenesten. Nærmeste samarbeidspartnere vil være Skjervøy sykestue og Hjemmetjenesten. Skjervøy kommune har et Helsesenter bestående av ergo-fysioterapitjenesten, sykestue, sykehjem, hjemmetjenesten og legekontor. Noe som gir et nær og godt tverrfaglig samarbeid. Vi fine og lyse lokaler og har et ADL-treningskjøkken, terapibasseng og treningssal. Ergo- fysioterapitjenesten består av en stk. ergoterapeut i 75% stilling, to 100% kommunale fysioterapeuter, en 80% forebyggende fysioterapeut knyttet opp mot frisklivssentralen og en privatpraktiserende fysioterapeut tilknyttet avdelingen. Skjervøy kommune har en sykestue bestående av seks sengeplasser hvorav en seng er forbeholdt øyeblikkelig hjelp. Disse sengene tilbyr et tidsbegrenset opphold hvor vi gir et tverrfaglig tilbud til behandling og oppfølging til pasienter både før og etter sykehusopphold. Vi vil starte opp et prosjekt hvor vi jobber mer målrettet inn mot denne pasientgruppen med mål om at pasientene skal kunne bo lengere hjemme og/ eller komme direkte hjem etter et sykehusopphold. At pasienten skal kunne gjenvinne og opprettholde funksjon etter skade eller sykdom og øke livskvalitet. Skjervøy kommune ønsker å: Tilby helhetlige og integrerte tjenester til pasienter/ brukere Ha et økt fokus på brukermedvirkning, egenmestring og tidlig intervensjon Ha et korttidstilbud som inkluderer rehabilitering og lærings- og mestringstilbud som for eksempel lære å ta i bruke tekniske hjelpemidler. Økt fokus på tverrfaglig tilnærming Ergoterapeutens arbeidsoppgaver vil være å lede prosjektet og det innebærer: Å skape gode rutiner og legge til rette for implementering av hverdagsrehabilitering. Bidra til å skape helhetlige pasientforløp, redusere liggetid på sykestuen og forhindre «tilbakefall» Kartlegge pasienters fysiske funksjon og ADL ferdigheter. Kartlegge behov, søke hjelpemidler til pasienter som trenger dette. Benytte hverdagsmestring i sin arbeidsutførelse. Deltakelse i den daglige driften på ergo- fysioterapiavdelingen. Kompetansedeling og tverrfagligsamarbeid med andre tjenesteutøvere i kommunen. Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon som ergoterapeut Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig Gode datakunnskaper Søker må ha førerkort til bil klasse B Ønskede kvalifikasjoner: Kjennskap til Hverdagsrehabilitering og/eller forebyggende arbeid Kunnskap om Motiverende Intervju og kartleggingsverktøyene COPM og SPPB. Erfaring/kompetanse i forhold til undervisning og veiledning Erfaring fra geriatri Erfaring fra kommunehelsetjenesten Personlig egnethet vektlegges Vi ønsker søkere som: Er gode lagspillere og evne til å jobbe tverrfaglig Er motivert for tjeneste- og kvalitetsutvikling Har evne til å tenke helhetlig, jobbe selvstendig og strukturert Har god gjennomføringsevne Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger. Vi har noe begrenset kontorplasser så du må være fleksibel i forhold til dette. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Skjervøy kommune er en IA- bedrift Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Søknaden med CV, godkjente kopier av vitnemål, autorisasjon og attester sendes Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy Søknadsfrist: 13.12.2017 Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Kontaktpersoner:      Karin Hennie Meilandstind, telefon: 77775725, E-post:    karin.meilandstind@skjervoy.kommune.no                          Siv Marita Karlsen: telefon: 77775722 / 48867195, E-post:  Siv.karlsen@skjervoy.kommune.no
Skjervøy kommune Skjervøy, Norge
11/12/2017
SØKNADSFRIST:  17.12.2017 Hjemmebaserte tjenester yter helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og hverdagsrehabilitering. Arbeidsoppgaver Du vil i hovedsak utføre praktisk og personlig hjelp til hjemmeboende tjenestemottakere. Kvalifikasjoner Du liker å jobbe med eldre og syke mennesker Du er serviceinnstilt Du må like og tåle et fysisk aktivt yrke Du må ha norsk førerkort Er du fremmedspråklig må du ha bestått norskopplæring nivå B2 Personlige egenskaper Du har respekt og er ydmyk for å jobbe i andres hjem Din personlige egnethet vektlegges Vi tilbyr Hjemmetjenesten er et spennende og utviklende arbeidsfelt. Som assistent jobber du integrert med øvrig hjemmetjeneste. Du kommer til et trivelig arbeidsmiljø. Avlønning og betingelser Tilsetting i.h.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk.   Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder Margit Tvedt, tlf. servicetorget 32 06 83 00. Søknad Søknad og CV sendes til Nes kommune, Helse og omsorg Rukkedalsvegen 46 , 3540 Nesbyen eller e-post  postmottak@nes-bu.kommune.no  Ved tilbud om stilling er det er krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Alle søknader behandles konfidensielt.  Hvis det blir aktuelt med intervju må attester og vitnemål tas med.
Nes kommune i Buskerud Nes kommune, Rukkedalsvegen, Nesbyen, Norge
11/12/2017
SØKNADSFRIST: 05.01.2018 Teknisk sektor søker etter en arealplanlegger i 100 % vikariat i perioden dags dato - 31.1.2019, med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver: Saksbehandling reguleringsplaner Utarbeide reguleringsplaner Andre planoppgaver Kvalifikasjoner: Minimum Bachelor innen relevant fagkrets Arbeidserfaring innenfor fagområdet vektlegges Arbeidserfaring innenfor fagområdet kan veie opp for manglende formalkompetanse Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: Lønn etter avtale Fleksitid Ansettelse i IA-bedrift Gode pensjonsvilkår i KLP Kontakt: For mer informasjon om stillingen, kontakt teknisk sjef eller Thea Sandsbråten Solum telefon 32 71 14 00 Språk: Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknad: Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25. Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.  Kontaktpersoner: Kjell Ove Hovde  tlf: 32711400 
Sigdal kommune
11/12/2017
SØKNADSFRIST: 01.01.2018 Enterprise Rekruttering 2017.2.00 Tenesta Barn og Unge er ei samorganisering av Helsestasjon og Barnevern. Målet er å styrke det tverrfaglege samarbeidet, arbeide førebyggande og utnytte kompetanse og økonomi på ein best mogeleg måte. Tenesta har i dag ca. 27 årsverk, og har for tida ledig 60 % vikariatstilling som helsesøster frå og med snarast mogeleg - 30.11.18. Til stillinga ligg ligg helsestasjonsarbeid og skulehelseteneste. Det vert det stilt krav om helsesøsterutdanning, evt. sjukepleiar som ynskjer å ta helsesøsterutdanning. Vi ynskjer oss ein positiv og serviceinnstilt person som kan trivast i ein travel, men interessant kvardag. Vi vektlegg personlege eigenskaper som fleksibilitet, sjølvstendighet og gode samarbeidsevne. Den som vert tilsett må disponere eigen bil. Aktuelle søkarar vert kalla inn til intervju. Kontakter Kari Liseth jordmor/helsesøster E-post kari.liseth@flora.kommune.no Mobil 97588744 Arbeid 95710080 Gry Hammerseth Ommedal Førskolelærer/lektor E-post gry.ommedal@flora.kommune.no Mobil 41530158  
Flora kommune Flora, Norge
11/12/2017
SØKNADSFRIST: 02.01.2018 Det er ledig 90% stilling som sjukepleiar ved Vikane omsorgssenter, heimesjukepleien. Stillinga er todelt med dag- og kveldsvakter, og arbeid 3. kvar helg Arbeidsområde: Pleie- og omsorgsoppgåver i heimen.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om norsk autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar Evne til å vise omsorg, empati og respekt Samarbeidsevne Datakunnskap Førarkort for bil, kunne disponere bil på dagtid Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning  For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)  Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00 Kontaktpersonar: Grethe Grøsvik Hilde  tlf: 57873552 
Stryn kommune Stryn, Norge
11/12/2017
SØKNADSFRIST: 02.01.2018 Det er ledig 80% fast stilling som sjukepleiar ved Vikane omsorgssenter, institusjonsteneste. Stillinga er tredelt turnus med arbeid 3. kvar helg  Arbeidsområde:  Pleie, omsorg og rehabilitering av eldre og sjuke i institusjon   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om norsk autorisasjon som offentleg godkjend sjukepleiar Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd Gode norskkunnskapar muntleg og skriftleg Datakunnskapar   Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø Utfordrande arbeid Tenester i utvikling Kompetansetiltak God pensjonsordning    For stillinga gjeld: Turnusarbeid i tre-delt turnus med arbeid kvar 3. helg Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale Den som vert tilsett må legge fram helseattest og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00 Kontaktpersonar: Grethe Grøsvik Hilde  tlf: 57873552 
Stryn kommune Stryn, Norge