Ledige stillinger 
i kommuner og fylkeskommuner

Nyeste stillingsutlysninger

19/01/2018
SØKNADSFRIST: 20.02.2018 Sør- Odal kommune har 3 legesentre med til sammen 5 stabile mannlige  fastleger og egen sykehjemslege.  Kommunen har i dag for få ledige plasser på fastlegenes lister for å kunne gi innbyggere mulighet til valg av fastlege. Dessuten påpeker fylkesmannen at befolkningen skal ha mulighet til å velge mellom mannlig eller kvinnelig fastlege. Ny fastlege er vedtatt lokalisert i Parken legesenter som i dag er solopraksis og veileder for turnuslege.  Moderne lokaler i 1. etasje Parken kjøpesenter, Skarnes fra 2009 – ifm ny fastlege gjøres utvidelse av lokalene.  Kommunen vil ikke akseptere nye solopraksiser. Sør-Odal har interkommunal legevakt ( 37 000 innbyggere) utenfor ordinær arbeidstid lokalisert Kongsvinger  (sykehusbyggget) – moderne lokaler med LV-sentral og godt kvalifisert hjelpepersonell.    CGM allmenn  tilknyttet Norsk Helsenett benyttes som journalsystem og bruk av e-portal er startet opp. Individuell avtale inngås med Sør-Odal kommune  - forventet oppstart  1.3.2018.  Kommunen gir honorar tilsvarende basistilskudd tilsvarende 500 listepasienter 1. halvår, uavkortet.  Søker må ha norsk autorisasjon, oppfylle nye kompetansekrav for leger i allmennpraksis, ha gode samarbeidsevner og gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi oppfordrer kvinnelige leger til å søke.   Nærmere opplysinger om stillingen, fås ved henvendelse til: Fastlege Arne Skogholt tlf: 95484039 eller kommunalsjef Toril Gundersen, e-post:  toril.gundersen@sor-odal.kommune.no . eller ved å gå inn på  http://www.sor-odal.kommune.no   Søknaden merkes med arkivsaksnummer som du finner på www.sor-odal.kommune.no  under ledige stillinger.   Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på  https://e-skjema.no/Sor-Odal   Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke. Kopi av attester og vitnemål tas med til evt. intervju.   Søknadsfrist: 20.februar 2018   Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker til stillingen kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, jfr. Offl. § 25.
Sør-Odal kommune Sør-Odal, Norge
19/01/2018
SØKNADSFRIST: 31.01.2018 Er du utadvendt og målrettet? Er du god på å skape relasjoner? Har du erfaring med rus og psykisk helse-arbeid? Løsningsorientert og effektiv? Da kan du være den vi søker etter! Vi har ledig 100 % fast stilling som ungdomsveileder. Ungdomsveilederstillingen ble etablert i 2014 som et prosjekt i forbindelse med kommunens høye tall knyttet til dropout fra skole. Dette ble sett i sammenheng med økende psykisk uhelse og rusmisbruk blant Åmots ungdommer. Ungdomsveilederen er et viktig element i kommunens forebyggende strategi. Stillingen er organisert under avdeling for psykisk helse og rus, som er en del av Enhet for spesialiserte helse- og velferdstjenester i Sektor for helse og velferd. Avdelingen har to psykologer, en ruskonsulent, en psykiatrisk sykepleier og frisklivsterapeut i tillegg til ungdomsveilederen. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, spesielt med skole og skolehelsetjenesten, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere. Stilling: Ungdomsveileder Stillingstype/-prosent: 100 % fast Søknadsfrist: 31.01.2018 Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgaven for stillingen er å bidra i koordineringen av det kommunale oppfølgingstilbudet for ungdommer i alderen 13 – 23 år, som står i fare for å utvikle en psykisk lidelse og /eller et rusmiddelmisbruk. Individuell oppfølging er en sentral arbeidsoppgave. Målet er å øke andelen ungdommer som gjennomfører videregående opplæring. Andre nærliggende oppgaver kan tillegges stillingen. Kvalifikasjoner Bachelorgrad i sykepleie, sosionom, vernepleier eller barnevern Førerkort kl. B Relevante IKT kunnskaper Vi kan tilby Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer. Lønn i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser Pensjonsordning i KLP ​ Vi ønsker oss en medarbeider som: har relevant videreutdanning innen psykisk helse, rus eller psykososialt arbeid har erfaring innen fagområdet rus / psykisk helse har erfaring med utredning/kartlegging/behandling av milde/moderat psykisk uhelse er tydelig og strukturert er initiativrik og fleksibel bidrar aktivt i tjenestens tverrfaglige behandlende team har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart Vår ref ​18/75 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Avdelingsleder Silje Nord-Baade, tlf. 474 53 688 / snb@amot.kommune.no Enhetsleder Astrid Bekken, tlf. 906 39 139 / asb@amot.kommune.no Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge
19/01/2018
SØKNADSFRIST: 12.02.2018 Sektor Helse og Velferd søker etter sommervikarer innenfor helsesektoren i Åmot kommune. Spesielt interessert er vi i deg som er student innenfor relevante utdanninger, eksempelvis sykepleie, vernepleie og sosionom/barnevern. Er du under utdanning til helsefagarbeider, ja da ber vi deg også lese videre. Vi har forresten egen lønnsplassering for sykepleiestudenter. Er du ufaglært, fint om du også leser videre, da vi har ulikt behov for kompetanse hos våre vikarer. De periodene vi trenger deg er ukene 26-33 i 2018. Vi søker fortrinnsvis etter ferievikarer som ikke selv skal avvikle ferie i nevnte periode. Stilling: Sommervikarer Stillingstype/-prosent: Diverse Søknadsfrist: 12.02.18 Vi søker deg som: Har lyst til å jobbe med mennesker Liker å jobbe i en travel hverdag Er initiativrik, lojal og fleksibel Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Vil arbeide for å gjøre hverdagen god for andre Arbeider etter oppsatte fagprosedyrer og miljøtiltak Er bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Vi har et bredt spekter av brukere. Vi søker sommervikarer innenfor sykehjem, dagavdeling, flykningtjenesten, hjemmetjenester, legekontor og bofellesskap. Arbeidsdagen vår er utfordrende og spennende. Du må kunne jobbe like godt selvstendig som i et team. Vi har, og verdsetter vårt gode arbeidsmiljø høyt. Krav til stillingen : Du er over 18 år For stilling i hjemmebasert omsorg er det krav om førerkort klasse B Kan fremvise tilfredsstillende politiattest (aktuelle kandidater får tilsendt skjema for oversendelse) Må beherske norsk skriftlig og muntlig på godt nivå (tilsvarende Bergenstest) ​Ønskede kvalifikasjoner: Gjerne studenter innenfor relevant helse - og sosialfaglig utdanning Erfaring innenfor pleie og omsorgstjenester Generelt: Arbeidstid er turnus med arbeid på helg. Det bes om at det oppgis i søknaden når du kan arbeide fra og til. Du kan også gjerne oppgi i søknaden hva slags type/sted du søker sommerjobb. Personlig egnethet og skikkethet vil bli tillagt stor vekt. Vår ref ​18/90 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Tjenester i Hjemmet Rena: Silje Sørensen-Sundsrud, mail siso@amot.kommune.no Tlf +47 48 88 32 11 Tjenester i Hjemmet Osen: Siw Thingstad, mail sith@amot.kommune.no Tlf +47 47 47 24 77 Karroa Bofellesskap: Siv Anita Jakobsen, Mail saj@amot.kommune.no Tlf +47 47460262 Flyktningtjenesten: Marit K. Jevnaker, Mail: mkj@amot.kommune.no Tlf + 47 45 97 11 16 Ryslingmoen 3. etg og Deset-tunet sykehjem: Mona Løvlien Mail msl@amot.kommune.no Tlf +47 48 88 35 02 Ryslingmoen 2. Etg: Ingrida Kavaliauskiene, Mail: ike@amot.kommune.no Tlf +47 40 49 49 78 Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge
19/01/2018
SØKNADSFRIST: 31.01.2018 Vi søker deg som evner å skape tillit i møtet med mennesker, som har erfaring på fagfeltet, som ser hele mennesket og som setter pris på godt tverrfaglig samarbeid. Stillingen er organisert under avdeling for psykisk helse og rus, som er en del av Enhet for spesialiserte helse- og velferdstjenester i Sektor for helse og velferd. Avdelingen har to psykologer, en ruskonsulent, en ungdomsveileder og frisklivsterapeut i tillegg til den ledige stillingen. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, da spesielt med NAV, legekontor og spesialisthelsetjenesten. Stilling: Psykiatrisk sykepleier Stillingstype/-prosent: 100 % fast Søknadsfrist: 31.01.18 Arbeidsoppgaver: Hovedarbeidsoppgaven for stillingen er å bidra i koordineringen av det kommunale oppfølgingstilbudet for voksne mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse. Arbeidet består i stor grad av individuell oppfølging med fokus på kartlegging og behandling av aktuell problematikk. Det vil også være aktuelt med arbeid i grupper og deltakelse i avdelingens utviklingsarbeid. Andre nærliggende oppgaver kan tillegges stillingen. Kvalifikasjoner Bachelorgrad i sykepleie og videreutdanning innen psykisk helsearbeid Førerkort kl. B Relevante IKT kunnskaper Vi kan tilby Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer. Lønn i henhold til hovedtariffavtalens bestemmelser Pensjonsordning i KLP ​Det er ønskelig med en medarbeider som:  ​har relevant videreutdanning innen psykisk helse, rus eller psykososialt arbeid har kompetanse som KID-instruktør har erfaring med utredning/kartlegging/behandling av psykiske lidelser har et tillitsvekkende vesen og er en god relasjonsbygger og løsningsorientert har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner bidrar aktivt i tjenestens tverrfaglige team Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart Vår ref ​18/76 ​Søknadsskjema Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Avdelingsleder Silje Nord-Baade, tlf. 474 53 688 / snb@amot.kommune.no Enhetsleder Astrid Bekken, tlf. 906 39 139 / asb@amot.kommune.no Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge
19/01/2018
SØKNADSFRIST: 05.02.2018 Vi har ledig en 100 % fast stilling på vår korttidsavdeling, stillingsprosenten kan diskuteres. Stillingen er ledige fra 01.03.2018. Arkivsaknr. 18/1226 Er du en sykepleier som trives med å jobbe i eldreomsorgen, i et hektisk men utviklende og faglig spennende miljø, da er dette jobben for deg. Vi søker etter deg som er opptatt av høy kvalitet på tjenesten, og som er strukturert og systematisk i ditt arbeid. Hos oss skal pasienten alltid være i fokus. Stillingen er på en korttidsavdeling med 10 plasser for personer med demens. Det er en stilling som til tider kan være både hektisk og krevende, men samtidig utfordrende og spennende. Avdelingen driver blant annet med utredning av personer demens i samarbeid med sykehjemoverlegen. I tillegg er det rulleringsplasser og korttidsplasser. Vi ønsker oss en person med på laget, som er med å sikre et godt faglig miljø og bidra til et positivt arbeidsmiljø. Stillingen er med arbeid hver 3. helg, og er en del av teamet ellers i todelt turnus. Eldreomsorgen er et spennende og allsidig fagfelt, vi har et godt arbeidsmiljø og ansatte hos oss har gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Kvalifikasjoner for stillingen offentlig godkjent sykepleier, gjerne med relevant erfaring / videreutdanning innenfor geriatri og demens vi søker etter deg som er strukturert, faglig sterk og engasjert personlige kvalifikasjoner: Evne til samarbeid, kunne jobbe selvstendig, ta - og vise ansvar, være løsningsorientert, fleksibel, positiv og arbeidsvillig personlig egnethet vektlegges digitale ferdigheter  Tønsberg kommune kan tilby variert arbeid i positivt miljø tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning lønn etter gjeldende avtaler  Nærmere opplysinger om stillingen ved henvendelse til Anny Haugen Gjersøe, telefon 33 35 36 00/ 48111178 e-post:  nina.brynildsen@tonsberg.kommune.no   SØKNADSFRIST: 05.02.2018 Nes sykehjem ligger landlig til på Husvik i Tønsberg kommune. Vi har nær tilgang til fine turområder og det er kort gåavstand til sjøen. Sykehjemmet har 76 plasser fordelt på ulike avdelinger: 7 avdelinger for langtid og 1 avdeling for korttid. I tillegg har vi dagsenter og 25 plasser i døgnbemanna omsorgsboliger . Sykehjemmet har god fagkompetanse hos personalet og god sykepleierdekning. Vi har egen sykehjemsoverlege i 100% stilling.  
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
19/01/2018
SØKNADSFRIST: 05.02.2018 Vi gleder oss til å ansette en 100 % fast stilling for sykepleier med gruppesykepleierfunksjon. Stillingen er ledig fra 01.03.2018. Arkivsaknr. 18/1227 Er du en sykepleier som trives med å jobbe i eldreomsorg  Er du en som liker å bli spurt om råd, og en som liker å ha stor medvirkning  Liker du at dine meninger har stor betydning  – ja, da er dette jobben for deg. Gruppesykepleier er en som er med på å lede det daglige arbeidet i avdelingen. Vi har et aktivt fokus på et godt arbeidsmiljø, og stadig utvikling til hvordan gjøre hverandre bedre for pasientens beste. Pasientens hverdag og livskvalitet er hovedprioritet, verdig eldreomsorg og pasientsikkerhet er vår tanke i alt vi gjør. Arbeidsoppgaver  ansvar for målsettinger og iverksette tiltak etter pasientens behov i elektronisk pasientjournal.  avklare pasientens samtykkekompetanse.  sørge for gjennomføring av nødvendige risikovurderinger i henhold til pasientsikkerhet.  vurdere pasientens behov for kompetanse i det daglige Andre oppgaver sikre brukermedvirkning sikre sammenhengende og koordinerte pasientforløp for den enkelte pasient faglig beslutningsmyndighet og fremdriftsansvar for den enkeltes helsetjenester ansvar for at pasientjournalens innhold samsvarer med krav i lovgivning og forskrift tydelig sykepleiefaglig ledelse, evne til teamledelse og delegering, gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon. Avdelingen er en enhet bestående av 10 pasienter, alle med langtidsvedtak. Vi ønsker deg som liker endringer og nye utfordringer .Vi er også opptatt av å sikre et faglig miljø som ivaretar pasientens individuelle behov. Stillingen er med arbeidshelg hver 3. helg, og er en del av teamet ellers i todelt turnus. Vi kan tilby  et spennende og allsidig fagfelt  godt arbeidsmiljø og dyktige ansatte  gode muligheter for personlig og faglig utvikling  funksjonstillegg knyttet til stillingen  Kvalifikasjoner for stillingen offentlig godkjent sykepleier, gjerne med relevant erfaring vi søker etter deg som er strukturert, fagsterk og engasjert, og som har interesse og stort engasjement for eldreomsorg Personlige kvalifikasjoner personlig egnethet, være samarbeidsvillig, kunne jobbe selvstendig, ta - og vise ansvar, være løsningsorientert, fleksibel, positiv og arbeidsvillig. vi søker etter deg som er opptatt av høy kvalitet på tjenesten, en som er strukturert og systematisk i sitt arbeid. Søkeren må beherske norsk både muntlig og skriftlig digitale ferdigheter  Tønsberg kommune kan tilby  variert arbeid i positivt miljø  tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning  lønn etter gjeldende avtaler  Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Anny Haugen Gjersøe, telefon 33 35 36 00/ 481178, e-post:  nina.brynildsen@tonsberg.kommune.no   SØKNADSFRIST: 05.02.2018 Om virksomheten: Nes sykehjem ligger landlig til på Husvik i Tønsberg kommune. Vi har nær tilgang til fine turområder og det er kort gåavstand til sjøen. Sykehjemmet har 76 plasser fordelt på ulike avdelinger: 7 avdelinger for langtid og 1 avdeling for korttid. I tillegg har vi dagsenter og 25 plasser i døgnbemanna omsorgsboliger . Sykehjemmet har god fagkompetanse hos personalet og god sykepleierdekning. Vi har egen sykehjemsoverlege i 100% stilling.
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
19/01/2018
SØKNADSFRIST: 05.02.2018 Vi søker en positiv og engasjert sykepleier til en spennende og utviklende 100% stilling, på en langtidsavdeling for personer med demens. Stillingen er ledig fra 01.03.2018. Arkivsaknr. 18/1229 Stillingen er på en avdeling med 10 pasienter hvor alle har langtidsvedtak. Vi har fokus på å sikre pasientens individuelle behov og ivareta et godt faglig miljø. Vi jobber målrettet for å gi pasientene, og deres pårørende en trygghet og en faglig kvalitet som gjenspeiler en verdig eldreomsorg Du skal du bistå med råd og veiledning til kolleger, ta del i faglige beslutninger og ta aktiv del i avdelingens utvikling. Vi jobber målrettet i avdelingen for å ivareta et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt. Vi ønsker å være en avdeling som stadig er i positiv utvikling, med høyt fokus på pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, og det å ha pasienten i fokus i alt vi gjør. Vi håper du ønsker å være med oss på det. Eldreomsorgen er et spennende og allsidig fagfelt, vi har et godt arbeidsmiljø og ansatte hos oss har gode muligheter for personlig og faglig utvikling  Kvalifikasjoner for stillingen offentlig godkjent sykepleier, gjerne med relevant erfaring vi søker etter deg som er fagsterk og engasjert, og som har interesse og stort engasjement for eldreomsorg Personlige kvalifikasjoner være samarbeidsvillig, kunne jobbe selvstendig, ta - og vise ansvar, være løsningsorientert, fleksibel, positiv og arbeidsvillig. Søkeren må beherske norsk både muntlig og skriftlig. personlig egnethet vektlegges digitale ferdigheter  Tønsberg kommune kan tilby variert arbeid i positivt miljø tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning lønn etter gjeldende avtaler  Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Anny Haugen Gjersøe, telefon 33 35 36 00 /48111178 e-post:  ahg@tonsberg.kommune.no   Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter - trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. SØKNADSFRIST: 05.02.2018  Nes sykehjem ligger landlig til på Husvik i Tønsberg kommune. Vi har nær tilgang til fine turområder og det er kort gåavstand til sjøen. Sykehjemmet har 76 plasser fordelt på ulike avdelinger: 7 avdelinger for langtid og 1 avdeling for korttid. I tillegg har vi dagsenter og 25 plasser i døgnbemanna omsorgsboliger . Sykehjemmet har god fagkompetanse hos personalet og god sykepleierdekning. Vi har egen sykehjemoverlege i 100% stilling.
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
18/01/2018
SØKNADSFRIST: 10.02.2018 Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor. Enhet for teknisk prosjekt søker: Prosjektleder VVA, 100 % fast   100 % fast stilling  Tiltredelse: Etter avtale. Arbeidstid: Dagtid, med fleksitidsordning. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Ansvar for å planlegge, bygge og tilrettelegge for drift av kommunaltekniske anlegg (vei, vann og avløp), herunder også økonomikontroll  Lede aktuelle prosjekter  Saksbehandling i forhold til relevant lovverk og kommunale standarder og bestemmelser  Bruk og vedlikehold av project server/project web app, elektronisk innkjøpsverktøy, AutoCad/Novapoint, Gemini VA, GisLine, MS Sharepoint, LCC-analyser og databaser  Administrere avtaler og samarbeid med eksterne levererandører og publikum  Bidra til tverrfaglig arbeid og samhandling i kommunen  Ivareta og videreutvikle internkontroll og kvalitetssikring innen eget fagfelt  Utdannelse/erfaringer: Minimum treårig høyskole-/universitetsutdanning innen fagkrets vei, vann og avløp (bachelor nivå) og prosjektledelse. Erfaring med prosjektledelse innen vei, vann og avløp  Kunnskap i bruk av IT-systemer som blant annet AutoCad/Novapoint, Gemini VA, GisLine og MS Sharepoint Økonomistyring av prosjekter   LCC - analyser  Ønskelig med erfaring fra kommunalteknisk forvaltning og utbygging  Ønskelig med erfaring fra anbudskonkurranser, økonomikontroll og prosjektregnskap  Ønskelig med erfaring i bruk av bransjestandarder  Ønskelig med erfaring med bruk av elektronisk innkjøpsverktøy  Personlige egenskaper: Analytisk med evne til rasjonelle beslutninger  Systematisk, målrettet og resultatorientert   Kommuniserer på en klar og effektiv måte  Gode og konstruktive samarbeidsevner  Utviklingsorientert og selvstendig  Gjennomføringsevne  Forståelse for økonomi  Lillesand kommune kan tilby: Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Roger Edvardsen på telefon 90982099 Søknadsfrist: 10.02.18 Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd  http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25  gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.
Lillesand kommune Lillesand, Norge
18/01/2018
SØKNADSFRIST: 10.02.2018 Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor. Enhet for teknisk prosjekt søker: Prosjektleder, 100 % fast   100 % fast stilling  Tiltredelse: Etter avtale. Arbeidstid: Dagtid, med fleksitidsordning. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Ansvar for å planlegge, bygge og tilrettelegge for drift av formålsbygg og kommunal infrastruktur, herunder også økonomikontroll  Lede aktuelle prosjekter  Saksbehandling i forhold til relevant lovverk og kommunale standarder og bestemmelser  Bruk og vedlikehold av project server/project web app, elektronisk innkjøpsverktøy, AutoCad/Novapoint, GisLine, MS Sharepoint , LCC-analyser og databaser  Administrere avtaler og samarbeid med eksterne levererandører og publikum  Bidra til tverrfaglig arbeid og samhandling i kommunen  Ivareta og videreutvikle internkontroll og kvalitetssikring innen eget fagfelt  Utdannelse/erfaringer: Minimum treårig høyskole-/universitetsutdanning innen fagkrets byggfag (bachelornivå) og prosjektledelse. Erfaring med prosjektledelse innen byggfag  Tegningsforståelse og kunnskap i bruk av IT-systemer som blant annet AutoCad  Økonomistyring av byggeprosjekter  LCC - analyser  Ønskelig med kjennskap til kommunal forvaltningsnivå  Ønskelig med erfaring fra anbudskonkurranser, økonomikontroll og prosjektregnskap  Ønskelig med erfaring med bruk av IT-applikasjoner som blant annet Autocad, GisLine, MS Sharepoint, PWA, MS Project  Ønskelig med erfaring med bruk av bransjestandarder  Ønskelig med erfaring med bruk av elektronisk innkjøpsverktøy  Personlige egenskaper: Selvstendig og utviklingsorientert Analytisk med evne til rasjonelle beslutninger  Systematisk, målrettet og resultatorientert   Kommuniserer på en klar og effektiv måte  Gode og konstruktive samarbeidsevner  Gjennomføringsevne  Forståelse for økonomi  Lillesand kommune kan tilby: Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø Spørsmål om stillingen kan rettes til: Enhetsleder Roger Edvardsen på telefon 90982099. Søknadsfrist: 10.02.18 Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd  http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25  gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.
Lillesand kommune Lillesand, Norge
18/01/2018
SØKNADSFRIST: 01.02.2018 Kort om stillinga Det vert ledig stilling som Kommunelege 2 i tida 1. mars 2018 til 31. august 2018.  Stillinga er delt i to, slik at dei 3 fyrste månadene er vikariat i svangerskapspermisjon, medan dei tre siste er vikariat grunna ferieavvikling. Kvalifikasjonar for stillinga * Godkjendt medisinsk embetseksamen Me tilbyr * Løn etter avtale. * Legane i Øygarden kommune har inngått fastlønsavtalar i fastlegeordninga. Søknad Øygarden kommune ber alle søkjarar å søkja på stillingar elektronisk. For ytterlegare informasjon og rettleiing kring søknadsprosessen ta kontakt med servicetorget på tlf: 56 38 20 00. Arbeidstakarar vert tilsette i kommunen på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler. Medlemskap i pensjonsordning hos KLP eller SPK. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Øygarden kommune er IA- verksemd. Me gjer merksam på at jfr. Offentlighetsloven § 25 kan opplysningar om søkjar vert gjort offentleg sjølv om søkjar har oppmoda til ikkje verta ført opp i postjournal. Søknad om å verta unnateke offentligheita må vere grunngjeven. Dersom søknaden ikkje vert teken til følgje vil søkjar verta varsla om dette. Rett kopi av attestar og vitnemål skal ikkje sendast inn, men vert teken med ved evt. intervju. Kontakter Navn: Margun Margrete Stølsnes E-post: mst@oygarden.kommune.no  
Øygarden kommune Øygarden, Norge