Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
  • Lom, Norge

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er eit regionalt samarbeidsorgan mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal skal fremme regionen sine interesser gjennom å leggje til rette for næringsutvikling, drive politisk interessearbeid og profilere regionen som ein god tilflyttarregion. Regionrådet skal arbeide for gode samarbeidsløysingar mellom kommunane til beste for regionens innbyggjarar. 

14/11/2017
Arbeidsoppgåver Ansvar for regionrådets bolystarbeid, herunder kartlegging og oppfølging av eigarar av ledige småbruk og gardsbruk, samt oppfølging av tilflyttarar – i samarbeid med kommunane. Du vil også få arbeid med marknadsføring av prosjekt og regionen, næringsutvikling og andre delar av regionrådet sine oppgåver.  Vi søkjer deg som Vil bidra til ei framtidsretta og bærekraftig utvikling i Nord-Gudbrandsdal Har gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og muntleg Har evne til å bygge gode nettverk og samarbeidsrelasjonar Er god på rettleiing og formidling Er systematisk og strukturert Om stillinga Prosjektleiar rapporterer til dagleg leiar for regionrådet.  Stillinga er plassert i regionrådets lokaler på Otta  Noko reiseverksemd må påreknast  Ynskte kvalifikasjonar Minimum 3-årig utdanning frå høgskule  Utdanningskrav kan kompenserast ved brei relevant erfaring  Erfaring med utviklingsprosessar  Fordel med god kjennskap til offentlig forvaltning og sakshandsaming  Må ha førarkort og disponere bil  Personlig eignaheit vil bli vektlagt  Vi tilbyr Varierte og spannande arbeidsoppgåver i nært samarbeid med administrativ og politisk leiing i samarbeidskommunane Godt arbeidsmiljø  Gode moglegheiter for personlig og faglig utvikling  Lønn etter avtale  Kommunale tilsettingsvilkår og pensjonsordning i KLP  Søknadsfrist 1. desember Send søknaden til e-post@regionkontoret.no eller til postadresse Skansen 7, 2670 Otta  Kopi av attester og vitnemål vil bli innhenta ved intervju.  Vi gjer merksam på at søkjarar kjem på offentlig søkjarliste, jf. offentlegheitslovens §25. Fritak frå  offentliggjering berre unntaksvis, og må grunngjevast i søknaden.  Nærmare informasjon om stillinga kan gjevast av: Dagleg leiar for regionrådet, Frode Damstuen, tlf: 90915501  Meir informasjon om regionrådet på www.nord-gudbrandsdal.no
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Otta, Norge