Ålesund kommune

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske. 

Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.400 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

22/09/2017
SØKNADSFRIST: 15.10.2017 Vi har ledig som teamleder i 100% fast stilling ved avdelingene Haug boliger og Borgundvegen 212.  Teamleder har det daglige ansvaret for to avdelinger i midtre bydel: avdeling Haug boliger med tolv boliger for funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede, og for avdeling Borgundvegen 212 med fem boliger for psykisk utviklingshemmede. Totalt har teamleder ansvar for ca. tretti årsverk.  Teamleder vil være del av lederteamet ved hjemmetjenester midtre bydel og har kontor i Vågaveien 27. Arbeidsoppgaver Teamleder vil ha personalansvar samt ansvar for den daglig drift av avdelingene. Faglig ansvar for tjenesten følger også med stillingen. Kvalifikasjoner Det er ønskelig at søker har autorisasjon som vernepleier, men også andre med treårig høyere utdanning innen helse- og sosialfag kan vurderes.  Ved tilbud om stilling blir det krevd fremlagt tilfredsstillende politi-, tuberkulin- og MRSA-attest. Personlige egenskaper Vi ønsker en person med ledererfaring som kan være med å utvikle virksomheten videre. Vi tilbyr En utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø.  Tilsetting i IA - bedrift.  Medlemskap i KLP pensjonsordning  Lønns- og arbeidsvilkår etter Hovedtariffavtalens bestemmelser. Kontaktinfo: Monica Ulstad Virksomhetsleder 70 16 23 70 Caroline Fiksdal Teamleder 70 16 23 72     Vi har også ledig 100 % fast stilling som teamleder ved avd. Borgund/Borgundheimen med søknadsfrist 30.09.2017. Les mer om denne stillingen her
Ålesund kommune Ålesund, Norge
01/09/2017
SØKNADSFRIST: 27.09.2017 Vi har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist eller for psykolog i virksomhet Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste (PPT).  Tjenestens oppgave er å hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering hvor Opplæringsloven krever dette.  PP-tjenesten er organisert i tre team på områdene barnehage, grunnskole og videregående opplæring med til sammen 22 fagstillinger. I tillegg har virksomheten et tverrsektorielt team som jobber med saker knyttet til trygge og gode læringsmiljø, et merkantilt team og virksomhetsleder. Tjenestens visjon er "sammen om læring og utvikling".  Stillingen er for tiden knyttet til PP-tjenestens grunnskoleteam, og omfatter utviklingsarbeid sammen med både barnehager og skoler for å fremme gode utviklingsmuligheter for alle barn; forebygging, tidlig innsats og psykososialt miljø.  Psykologen vil arbeide i saker med psykologfaglige problemstillinger. Det legges særlig vekt på å utvikle gode individuelle tiltak innenfor rammen av skolehverdagen. Dialog med foresatte og skole, samt veiledning inngår naturlig i prosessen.  Det er ønskelig med snarlig oppstart i stillingen. Arbeidsoppgaver Arbeidet gjelder i hovedsak bistand knyttet til barn og unges opplæring og utvikling. Psykologen vil bistå med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og med nødvendig forvaltningsarbeid i forbindelse med å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Psykologens bidrag i arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø vil stå sentralt i arbeidet.  Deler av arbeidet foregår ute i skoler og ev. i barnehager. Særlig for arbeidet her er at tjenestens psykologer er rådgivende i psykologfaglige spørsmål overfor det øvrige fagpersonellet i tjenesten. Det gis, innenfor en avgrenset tidsramme, anledning til å arbeide psykologfaglig i form av korttidsbehandling. Kvalifikasjoner Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist, men det kan også være aktuelt å tilsette psykolog med god erfaring fra arbeid med barn og unge i skole og barnehage. Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver, og god arbeidskapasitet vil bli positivt vektlagt.  Det stilles krav om egen bil i arbeidet. Dekning etter statens satser.  Ved tilbud om stilling blir det krevd fremlagt tilfredsstillende politiattest. Personlige egenskaper PPT legger sterk vekt på teamarbeid og utvikling av gode team. Vi søker utviklings- og samarbeidsorienterte medarbeidere som har erfaring fra teamarbeid og med god kommunikativ kompetanse. Vi tilbyr Variert og spennende arbeid i en stabil og kompetent fagstab Etablerte rutiner for intern opplæring og veiledning i arbeidet Tilrettelegging for spesialisering for psykologer Kontorlokaler i Ålesund rådhus Medlemskap i KLP pensjonsordning Tilsetting i IA - bedrift Lønn etter avtale Kontaktinfo: Svein Ola Lillestøl, virksomhetsleder, 70 16 25 01 / 950 84 371 Maria Hoff, psykologspesialist, 70 16 25 01 / 470 16 737
Ålesund kommune Ålesund, Norge