Askøy kommune

Askøy kommune har ca. 28.000 innbyggere og er Hordalands nest største kommune. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen eller 8 minutter med hurtigbåt. 

Kommunen kan tilby sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening. Det kommunale tjenesteapparatet har ca. 1900 ansatte/1500 årsverk og er organisert i 4 kommunalavdelinger. 

Du er velkommen til å søke stilling i Askøy kommune. Vi kan tilby deg variert, meningsfylt og utfordrende arbeid med gode pensjons- og forsikringsordninger.

22/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Kleppe skole har inneværende skoleår 317 elever med klasser på 1. - 7.trinn. Skolen har også en innføringsklasse for innvandrere/flyktninger med for tiden 13 elever. Skolen ligger ca. 3 km nord for kommunesenteret i Kleppestø.  Vi legger vekt på å utvikle gode læringsarenaer som gir elevene motivasjon for læring og mestring. Satsing på grunnleggende ferdigheter i alle fag står sentralt i vårt utviklingsarbeid. Vi har et systematisk arbeid for å utvikle et godt læringsmiljø gjennom PALS-programmet og Trivselsprogrammet. Ved Kleppe skole arbeider de ansatte i team og utvikler profesjonelle lærende fellesskap. Våre ansatte må ha gode evner til å knytte positive relasjoner til elever, foreldre og kolleger. Kleppe skole er en flerkulturell skole med representasjon av ca 30 nasjonaliteter i elevgruppene. Skolen deltar i regionale nettverk for utvikling og spredning av migrasjonspedagogisk kompetanse. Temaplan skole har følgende felles satstingsområder for videreutvikling av Askøyskolen:  Læringsmiljø - Vurdering for læring - Grunnleggende ferdigheter . I Askøyskolen vektlegges skoleledelse og utvikling av felles lederkultur. Ledere i Askøyskolen skal være " Best mulig - sammen".  Vi skal være best på  Deling - Rusultat - Lærlingskultur - "Walk the talk". Kleppe skole søker etter en avdelingsleder med ansvarsområdet skolefritidsordning (SFO) og 1. til 2. trinn i skolen. Vår nye leder bør ha formell utdannelse i skoleledelse og/eller ledererfaring fra arbeid i skolen. Søker må ha solid erfaring fra undervisning på 1. og 2. trinn og god innsikt i hvordan arbeidet i SFO kan utvikles og driftes.  Kleppe skole er inne i en større endringsprosess og det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsevner og høy grad av endringskompetanse og fleksibilitet i utviklingsprosesser. Stillingen innebærer noe undervisning på 1. og 2. trinn, samt personalansvar for ansatte i SFO og i skolen. Det forutsettes at avdelingsleder er tett på både elever og ansatte i det praktiske arbeidet med elevene, samt bidrar til å fremme en elevsentrert pedagogikk som gir elevene motivasjon, mestring og læring. Vår nye avdelingsleder må være opptatt av å utvikle et godt og konstruktivt samarbeid med elevenes foreldre, der foreldrenes rett til medvirkning blir vektlagt.  Avdelingsleder for SFO og 1.-2. trinn inngår i skolens samlede lederteam, og har sammen med rektor ansvar for:  • Forsvarlig drift i hht gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale føringer  • Målrettet styring av SFOs og skolens pedagogiske utviklingsarbeid  • At det er høy kvalitet på skolens kjernevirksomhet herunder faglige resultater, læringsmiljø og skole-hjem samarbeidet  • Helhetlig personalledelse  • God økonomistyring  • Oppfølging av skolens HMS mål og rutiner Arbeidsoppgaver Daglig driftsansvar Personalansvar for lærere, assistenter, fagarbeidere og evt. andre stillinger Gjennomføre medarbeidersamtaler Ansvar for personalutvikling; at skolen nyttiggjør seg den enkeltes kompetanse og kvaliteter Fraværsoppfølging Pedagogisk ledelse Lede avdelingsmøter I tett samarbeid med pedagogiske personale ha ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av læringsvirksomheten Prosessleder og pådriver i avdelingenes pedagogiske utviklingsarbeid Skoledrift Oppgaver i hht gjeldende arbeidsdeling i skolens ledelse Drift av SFO Drifte og utvikle SFO i tråd med nasjonale og kommunale føringer for dette Kvalifikasjoner Høyere utdanning på høyskole eller universitetsnivå. Pedagogisk utdanning; jf. Oppl.l. § 9-1. Utdanning innen skoleledelse vil være en fordel. Praktisk erfaring fra undervisning i grunnopplæringen, spesielt fra undervisning på 1. og 2. trinn. God innsikt i drift og ledelse av SFO. Utdanningsretning Pedagogikk / Undervisning / Barnehage Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Rolleforståelse Tydelig Lojal Utviklingsorientert Gode relasjonsferdigheter og evne til samarbeid Positivt syn på elevene Like å arbeide med barn Fleksibel og engasjert Målrettet og strukturert Språk Norsk Engelsk Vi tilbyr Interessante arbeidsoppgaver Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Engasjerte, hyggelige og dyktige kollegaer og samarbeidspartnere Varierte arbeidsdager Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring. Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd. Lønn etter gjeldende avtaleverk Annet I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. Kontaktinfo: Hilde Sundve Jordheim Rektor +47 56 15 88 53 / +47 911 40 103
Askøy kommune Askøy, Norge
08/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Pedagogisk-psykologisk tjeneste / PPT er en del av Kommunalavdeling oppvekst.   PPT er kommunens sakkyndige instans vedrørende lovpålagte oppgaver, hjemlet i Opplæringsloven § 5 og Barnehageloven § 19.  PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne, samt utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolegang.  PPT driver i tillegg systemrettet hjelp inn mot barnehage/skole, og deltar i utviklingsprosjekter. Vi samarbeider også med andre tjenester for et best mulig tilbud rundt det enkelte barn.  Visjon: Sammen flytter vi grenser. Pedagogisk psykologisk tjeneste i Askøy kommune har ledig 100 % fast stilling med bakgrunn i beslutning om oppbemanning av PPT fra kommunestyret.  Vi søker etter en spesialpedagog, fortrinnsvis med erfaring knyttet til grunnskolen. Arbeidsoppgaver PPT Askøy sitt arbeidsområde er todelt, det vil si at vi arbeider individ og systemrettet inn mot barnehage- og skole. Prioriterte områder er sakkyndighetsarbeid, veiledning i nettverk og i Ressursteam for ansatte i barnehage og skole. I tillegg driver teamene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Til stillingen legges fastkontaktansvar til grunnskolen. Andre oppgaver kan knyttes til stillingen utover det som er beskrevet over. Kvalifikasjoner Utredningskompetanse av barn i alderen 0-16 år. Erfaring knyttet til sammensatt problematikk. Erfaring og kompetanse knyttet til atferd / psykisk helse. Søkere må ha veiledningskompetanse I tillegg bør søkere ha erfaring/og eller interesse for systemrettet arbeid og utvikling av kompetanse rundt barn med store sammensatte behov i grunnskolen, eksempelvis delta i tjenestens nettverk og samarbeidsarenaer på tvers av hjelpetjenester. Utdanningsretning Pedagogikk / Undervisning / Barnehage Utdanningstittel: Spesialpedagog Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Vi søker medarbeidere som kan arbeide selvstendig. Aktiv medskapende deltager i team. Jobber systematisk, strukturert og målrettet. Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter Har evne til observasjon, refleksjon og vurdering. Personlig egnethet vil bli vektlagt – søkere bør ha gode samarbeidsevner, og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig. Vi tilbyr Et tett og trivelig arbeidsmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver, samt kompetanseutvikling på relevante områder. En spennende arbeidsplass under utvikling og endring, med varierte arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området. Veiledning i henhold til gjeldene avtaler for ansatte i PPT. Deltagelse på relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid. En god fleksitidsavtale og et godt personalreglement. En anser det som nødvendig at søker kan disponere egen bil. Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring. Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd. Lønn etter gjeldende avtaleverk. Fleksibel arbeidstid. Annet I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes Kontaktinfo: Jan Heggertveit Leder (+47) 56 15 84 53
Askøy kommune Askøy, Norge