01/09/2017

Psykologspesialist / psykolog - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

  • Ålesund kommune
  • Ålesund, Norge
PP-tjeneste Psykolog

Stillingsbeskrivelse

alesundkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 27.09.2017

Vi har ledig 100 % fast stilling for psykologspesialist eller for psykolog i virksomhet Pedagogisk - Psykologisk Tjeneste (PPT). 

Tjenestens oppgave er å hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering hvor Opplæringsloven krever dette. 

PP-tjenesten er organisert i tre team på områdene barnehage, grunnskole og videregående opplæring med til sammen 22 fagstillinger. I tillegg har virksomheten et tverrsektorielt team som jobber med saker knyttet til trygge og gode læringsmiljø, et merkantilt team og virksomhetsleder. Tjenestens visjon er "sammen om læring og utvikling". 

Stillingen er for tiden knyttet til PP-tjenestens grunnskoleteam, og omfatter utviklingsarbeid sammen med både barnehager og skoler for å fremme gode utviklingsmuligheter for alle barn; forebygging, tidlig innsats og psykososialt miljø. 

Psykologen vil arbeide i saker med psykologfaglige problemstillinger. Det legges særlig vekt på å utvikle gode individuelle tiltak innenfor rammen av skolehverdagen. Dialog med foresatte og skole, samt veiledning inngår naturlig i prosessen. 

Det er ønskelig med snarlig oppstart i stillingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet gjelder i hovedsak bistand knyttet til barn og unges opplæring og utvikling. Psykologen vil bistå med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og med nødvendig forvaltningsarbeid i forbindelse med å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Psykologens bidrag i arbeidet med å skape et trygt og godt læringsmiljø vil stå sentralt i arbeidet. 

Deler av arbeidet foregår ute i skoler og ev. i barnehager. Særlig for arbeidet her er at tjenestens psykologer er rådgivende i psykologfaglige spørsmål overfor det øvrige fagpersonellet i tjenesten. Det gis, innenfor en avgrenset tidsramme, anledning til å arbeide psykologfaglig i form av korttidsbehandling.

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist, men det kan også være aktuelt å tilsette psykolog med god erfaring fra arbeid med barn og unge i skole og barnehage. Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver, og god arbeidskapasitet vil bli positivt vektlagt. 

Det stilles krav om egen bil i arbeidet. Dekning etter statens satser. 
Ved tilbud om stilling blir det krevd fremlagt tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

PPT legger sterk vekt på teamarbeid og utvikling av gode team. Vi søker utviklings- og samarbeidsorienterte medarbeidere som har erfaring fra teamarbeid og med god kommunikativ kompetanse.

Vi tilbyr

  • Variert og spennende arbeid i en stabil og kompetent fagstab
  • Etablerte rutiner for intern opplæring og veiledning i arbeidet
  • Tilrettelegging for spesialisering for psykologer
  • Kontorlokaler i Ålesund rådhus
  • Medlemskap i KLP pensjonsordning
  • Tilsetting i IA - bedrift
  • Lønn etter avtale

Kontaktinfo:

Svein Ola Lillestøl, virksomhetsleder, 70 16 25 01 / 950 84 371
Maria Hoff, psykologspesialist, 70 16 25 01 / 470 16 737

Ansettelsesform

Fast

Søk nå