02/11/2017

Nestleder ved Dalane barnevern

 • Eigersund kommune
 • Eigersund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 10.11.2017

Det er ledig 100 % fast stilling som nestleder ved Dalane barnevern, Eigersund kommune fra 01.01.2018. Arkivsaksnummer 17/2136. 

Dalane barnevern er en interkommunal barneverntjeneste med Eigersund som vertskommune, Lund og Sokndal som deltakerkommuner. Antall innbyggere i regionen er ca. 22.000. Barneverntjenesten har 29,4 stillingshjemler inkludert, herunder stillinger knyttet til familieveiledning, botiltak for enslige mindreårige asylsøkere og oppsøkende ungdomsarbeid samt prosjektstillinger knyttet til ettervern, motorsportprosjekt og styrking av det oppsøkende ungdomsarbeidet. Dalane barnevern har egen barnevernvaktordning.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

 • Stedfortreder for barnevernleder, faglig og administrativt, herunder personal og økonomiansvar.
 • Lede og koordinere barneverntjenesten arbeid når situasjonen tilsier at det må vurderes iverksettelse av tiltak umiddelbart med tanke på sikre barnet en trygg omsorgssituasjon
 • Fagutvikling, videreutvikling av rutiner for arbeidsprosesser og internkontroll
 • Veiledning og oppfølging av medarbeidere
 • Mottaksrelatert arbeid
 • Utadrettet informasjonsvirksomhet
 • Annet

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Relevant sosialfaglig grunnutdanning på bachelornivå
 • Eventuell videreutdanning innenfor barnevern og/eller ledelse vektlegges positivt, men det stilles ikke krav til dette ved tilsetting
 • Solid erfaring fra saksbehandling i barnevernet
  Erfaring fra ledelse
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt, herunder evne til å arbeide målrettet, strukturere egen arbeidshverdag, skape oversikt og fremdrift.  Evne ti lå skape gode samarbeidsrelasjoner med barn, foreldre, medarbeidere, kollegaer, øvrige ledelse og eksterne samarbeidsinstanser.
 • Tilstedeværelse, stor arbeidskapasitet og vilje til fleksibilitet
 • Førerkort kl. B

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Tove Grete Ørsland tlf:  51 46 84 05

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå