27/11/2017

Avdelingsleder 100% fast stilling, Fengselshelsetjenesten

 • Halden kommune
 • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.01.2017

Fengselshelsetjenesten, Enhet Helsehus 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og er ment å være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutt døgnplasser (KAD), korttids/langtidsplasser, legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, rus- og psykiatritjenestene og avdeling aktivitet og mestring.

Halden kommune tildeles et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet, for å yte helsetjenester til innsatte i Halden fengsel. Dette kalles importmodellen og skal sikre helsepersonell en fri og uavhengig rolle som behandlere i fengsel. Kriminalomsorgen er den statlige etaten som har ansvaret for driften av Halden fengsel og de har døgnbemanning. Kriminalomsorgen er en stor samarbeidspartner og har mange ansatte med forskjellige arbeidsoppgaver. I den daglige driften av Halden fengsel, legges det vekt på aktivitet for innsatte. Innsatte i fengselet har tilbud om skole, arbeidsdrift, rusmestringsenhet og forskjellig programvirksomhet. Også andre offentlige og private aktører leverer forskjellige tjenester til innsatte.

Fengselshelsetjenesten disponerer en egen avdeling inne i Halden fengsel som kalles Helseavdelingen, sammen med spesialisthelsetjenesten Halden DPS og tannlegetjenester fra Østfold fylkeskommune. I Fengselshelsetjenesten er det ansatt leger, sykepleiere og fysioterapeuter. 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

 • Daglige drift både faglig, administrativt og økonomisk for sine avdelinger 
 • Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten
 • Utøve personalledelse 
 • Fremme forslag ved tilsettinger innenfor vedtatt budsjett i avdelingen, gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp ansatte i forhold til IA-avtalen 
 • Tilpasse tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder
 • Oppfølging av avdelingens økonomi, herunder bidra i budsjettprosessen og drifte avdelingene i samsvar med vedtatt budsjett
 • Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingene
 • Turnusplanlegging og fraværsoppfølging i turnus
 • Avdelingsleder er en del av enhetsleders lederteam og skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring 

Kvalifikasjoner og utdanning

 • Høgskoleutdanning på universitet eller høgskolenivå innenfor helsefaglig eller sosialfaglig utdanning
 • Formell lederutdanning er ønskelig og vil vektlegges
 • Erfaring fra ledelse, personalarbeid, økonomi og IT
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig og engasjert.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel 
 • Interesse for innovasjon og nytenking

Generelle betingelser

 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
 • Dagtid med 37,5 timer arbeidsuke og fleksitidsordning
 • Lønn etter gjeldende tariff og regelverk
 • Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Lars Engen
Tittel: Avdelingsleder fengselshelsetjenesten
E-post: Lars.Engen@halden.kommune.no
Arbeid: 69214680

Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
E-post: Solfrid.Damgaard@halden.kommune.no
Mobil: 90213596  

Ansettelsesform

Fast

Søk nå