06/12/2017

Brannmester / Overbrannmester

  • Sogn brann og redning IKS
  • Sogndal, Norge
Brannvern

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.12.2017

Vår brannmester slutter for å tiltre ny stilling utenfor virksomheten, og vi har behov for en ny medarbeider i denne stillingen/funksjonen.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder beredskap. Arbeidsområdene vil være knyttet til daglig drift av beredskapsavdelingen, og som eksempel på noen av oppgavene kan nevnes (det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen):

- Påse at beredskapsstyrken til enhver tid er tilstrekkelig bemannet, godkjenne bytte av vakt, innkalle personell til overtid eller ekstravakt, utarbeide årlige vakt-, turnus- og ferielister mv. blant annet ved bruk av elektronisk planleggings- og tidsregistrerings-program.
- Utarbeide årlige overordnede øvingsplaner for beredskapsstyrken og følge opp utarbeidelse og gjennomføring av øvelser i vaktlag og grupper av beredskapsstyrken.
- Utarbeide årlige testgrunnlag for ansatte i beredskapsstyrken samt påse at tester gjennomføres etter oppsatt plan, herunder å sørge for at nødvendige tiltak iverksettes for lukking av kompetanseavvik som avdekkes.
- Oppfølging av elektroniske systemer og programmer benyttet av beredskapsavdelingen, herunder avvikshåndtering og Vision boss, BRIS.
- Veiledning av medarbeidere i systemer og løsninger hvor brannmester/overbrannmester har kompetanse.
- Utarbeide objekt og innsatsplaner i samarbeid med forebyggende avd.
- Være utrykningsleder på vaktlag ved Sogndal stasjon.
" -Bidra til erfaringslæring etter hendelser og øvelser.
- Være instruktør på interne og eksterne kurs.
- Daglig ansvar for oppfølging av stasjonene, biler og materiell.
- Være pådriver og selv delta aktivt i brannvesenets forebyggende arbeid.
- Etterleve og sørge for at mannskapene har kunnskap om interne instrukser og prosedyrer.
- Avhengig av kvalifikasjoner mv vil det kunne være muligheter for på sikt å gå inn i rollen som overordna vakt og NK beredskap.

Kvalifikasjonar

- Må oppfylle Dimensjoneringsforskriftens krav til utrykningsleder deltid, eller forplikte seg til å gjennomføre dette snarest etter ansettelse. 
Må ha betydelig relevant erfaring fra brannvesen.
- Plettfri vandel.
- Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
- Må ha gode datakunnskaper.
- Må ha gode kunnskaper om gjeldende lov- og avtaleverk.
- Må ha førerkort kl. C og sertifikat for utrykningskjøring (kode 160).
- Søkere må tilfredsstille Arbeidstilsynets krav for røyk- og kjemikaliedykkere, samt være svømmedyktig.

Av utdanning vil følgende bli vektlagt:
- Praktisk/tekniske utdanninger innenfor bil, mekanisk, elektro, mv.
- Utdanning på høgskolenivå fra relevante fagområder/emner innen beredskap, risiko- og ledelse er ønskelig.

Personlige egenskaper

- Må ha gode leder- og samarbeidsegenskaper.
- Må være strukturert.
- Praktisk anlagt og istand til å gjøre enklere vedlikehold på biler og materiell.
- Må ha evne til å motivere og inspirere i team.
- Må kunne arbeide både selvstendig og i team.
- Må være rettferdig, empatisk og løsningsorientert.
- Må vise initiativ, interesse og ha gode beslutningsevner. Vise vilje til utvikling både på egne vegne og for organisasjonen.
- Være flink til å formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig.
- Må ha gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper.
- Må være lojal, utadvendt, ryddig og tydelig.
- Må være en relasjonsbygger innad på beredskapsavdelingen, og mot andre avdelinger og samarbeidspartnere.
- Må være et forbilde som kan identifiseres med brannvesenet- verdigrunnlag. Fronte brannvesenet utad på en positiv måte.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

- Mulighet til å bidra til at liv og verdier reddes gjennom en samfunnsviktig jobb.
- Variert og meningsfylt arbeid.
-Godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
- Mulighet for faglig utvikling.
- Tilrettelegging for trening i arbeidstiden.
- Et bredt sammensatt brannfaglig miljø i et brannvesen under utvikling.
- Lønn etter gjeldende regelverk.
- Gunstige pensjonsbetingelser,medlemskap i KLP.

Informasjon og søknad:

Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsen på vår heimeside: www.sogndal.kommune.no/ledige-stillingar.
For spørsmål kontakt Tenestetorget tlf. 57629600.

Dersom du skal søkje på fleire stillingar, må du sende ein søknad pr. stilling. 
Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad. 

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden og det er merka av for at ein ønskjer å motta informasjon om søknaden på e-post. 
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør Offentleglova §25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Kontakter

Navn: Vidar Trettenes
Tittel: Brann- og redningssjef
E-post: vidar.trettenes@sognbrann.no
Mobil: 900 37 256

Navn: Olaf Emil Steen Mørch
Tittel: Leiar beredskap
E-post: olaf.emil.morch@sognbrann.no
Mobil: 915 86 822

Ansettelsesform

Fast

Søk nå